10-3 Ferratge montatge banqueta de maniobra necessari per a salvar les diagonals exteriors del recolzament.