10-22 Ferratge suport reenviament comandament interruptor-seccionador.